Previous Page  101 / 112 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 101 / 112 Next Page
Page Background

101

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Абдуллаһ ибн Махмуд ибн Мәудуд әл-Мұсаллил-Ханафи,

Китабүл-Ихтияр ли-талимил-мұхтар, Дарул-мағрифа,

Бейрут, 1998.

2. Абдулхамид Махмуд Тахмаз, әл-Фиқһүл-Ханафи фи

сәубиһил-жәдид, 1-басылым, әд-Даруш-Шамияти, Бейрут,

1998.

3. Абдулхамид, МұхаммедМұхийддин, әл-Ахуалүш-Шахсия,

2-басылым, Матбағатус-Саадә, Мысыр 1377/1958

4. Академи араштырма хейети, Бир мусулманин йол

харитасы, Измир, Чаглайан, 2006.

5. Ә. Дербісәлі, «Құрбан айт - құтты мереке», «Көкжиек»

баспасы, Алматы, 2008

6. әс-Сарахси, Мұхаммед ибн Ахмед ибн Әби Сәлһ, әл-

Мәбсұт, 3.басылым, т.I-XXX, Дәрүл-Марифә, Бейрут

1398/1978.

7. әс-Сабүни, Мұхаммед Али, Рәуәиүл-Бәян Тәфсиру Әйәтил-

Ахқам 2.басылым т.I-II, Мәктәбәтүл-Ғаззали, Димашқ

1397/1977.

8. Имам Ала-уддин Әбу Бәкр ибн Масғуд әл-Кәсәни әл-

Ханафи, Бадаиғ уа санайғ, 2 баспа, дарул кутубул илмия

1986ж, Байрут,

9. ИмамНәуәуи, Хадистер жинағы, аударған Асқар Болатұлы,

«Көкжиек» баспасы, Алматы 2011

10. Қ. Ержан, Пайғамбарлар тарихы, «Көкжиек» баспасы,

Алматы 2011

11. М. Исаұлы, Қ. Жолдыбайұлы, Ислам ғылымхалы, «Нұр-

Мүбәрак» баспасы, Алматы, 2008 ж.

12. М. Хуб, Хер йөнииле құрбан, Измир 2006.

13. Уаһбату әз-Зуһайли, әл-Фиқһул Исләмии уә әдилләтуһу,

14. Халифа Алтай, Құран Кәрим қазақша мағына және түсінігі,

Сауд Арабия, 1991ж.

15. Шәукәни Мұхаммед ибн Али, Нәйлүл-Әутар фи Шәрхи

Мұлтекал-Ахбар, с. I-VIII, Мысыр.